Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.) 2013 рік

Найменування показника

період

звітний попередній
Усього активів   280 025 263 151
Основні засоби 92 994 78 334
Довгострокові фінансові інвестиції   2 586 2 548
Запаси 44 654 43 488
Сумарна дебіторська заборгованість   45 370 57 582
Грошові кошти та їх еквіваленти  84 468 66 079
Нерозподілений прибуток  240 639 230 083
Власний капітал  248 724 238 640
Статутний капітал  2 618 2618
Довгострокові зобов'язання  - -
Поточні зобов'язання  31 301 24 511
Чистий прибуток (збиток)  50 518 58 142
Середньорічна кількість акцій (шт.)  52350000 52350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом періоду  - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  570 595

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - завантажити ТУТ

 

Баланс підприємства за 2012 рік можна завантажити ТУТ

Річна інформація емітента цінних паперів  за 2011 рік. Завантажити.

Copyright@ АО "Полтавский завод медицинского стекла" All Rights Reserved